Đầu trang

Chơi Bách Chiến 2 nhận ngay quà HOT lần 3

Từ 29-09-15

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 8 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
9 – 16 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
17 – 23 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 23 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Gunny

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 20 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
31 – 40 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
41 – 50 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 51 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2STên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 50 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
51 – 100 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
101 – 150 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 151 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Thần Khúc

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 49 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
50 – 64 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
65 – 74 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 75 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2U

Đẳng cấp nhân vật tại 2UTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 39 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
40 – 159 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
160 – 249 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 250 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 9K Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại 9KTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 59 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
60 – 69 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
70 – 89 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 90 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Boom

Đẳng cấp nhân vật tại BoomTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 20 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
21 – 400 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
401 – 500 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 501 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Bách Chiến Vô Song

Đẳng cấp nhân vật tại Bách ChiếnTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 53 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
54 – 65 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
66 – 80 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 80 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Cửu Tinh

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 65 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
66 – 80 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
81 – 99 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 100 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ MU Huyền Thoại

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 – 70 Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
71 - 99 Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
100 - 130 Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Từ level 131 trở lên Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2