Đầu trang

Chơi Bách Chiến 2 nhận ngay quà HOT lần 5

Từ 07-12-15

Tên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
Quà Bách Chiến 1 50 Củ Khóa 10 Khoá
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Quà Bách Chiến 2 50 Củ Khóa 15
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Quà Bách Chiến 3 50 Củ Khóa 20
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 10
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Quà Bách Chiến 4 50 Củ Khóa 30
Lọ Sinh Lực-Vừa 5
Giày Bay 10
Ngọc Xích Diệm 20
Tiến Cấp Đơn-Cưỡi 5
Tiến Cấp Đơn-Bảo 5
Tiến Cấp Đơn-Trận 5
Thuốc EXP x1.5 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QTên hộp quà
1 – 8 Quà Bách Chiến 1
9 – 16 Quà Bách Chiến 2
17 – 23 Quà Bách Chiến 3
Từ level 23 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Gunny

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
31 – 40 Quà Bách Chiến 2
41 – 50 Quà Bách Chiến 3
Từ level 51 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2STên hộp quà
1 – 50 Quà Bách Chiến 1
51 – 100 Quà Bách Chiến 2
101 – 150 Quà Bách Chiến 3
Từ level 151 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Thần Khúc

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcTên hộp quà
1 – 49 Quà Bách Chiến 1
50 – 64 Quà Bách Chiến 2
65 – 74 Quà Bách Chiến 3
Từ level 75 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2U

Đẳng cấp nhân vật tại 2UTên hộp quà
1 – 39 Quà Bách Chiến 1
40 – 159 Quà Bách Chiến 2
160 – 249 Quà Bách Chiến 3
Từ level 250 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 9K Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại 9KTên hộp quà
1 – 59 Quà Bách Chiến 1
60 – 69 Quà Bách Chiến 2
70 – 89 Quà Bách Chiến 3
Từ level 90 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Boom

Đẳng cấp nhân vật tại BoomTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
21 – 400 Quà Bách Chiến 2
401 – 500 Quà Bách Chiến 3
Từ level 501 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Bách Chiến Vô Song

Đẳng cấp nhân vật tại Bách ChiếnTên hộp quà
1 – 53 Quà Bách Chiến 1
54 – 65 Quà Bách Chiến 2
66 – 80 Quà Bách Chiến 3
Từ level 80 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Cửu Tinh

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quà
1 – 65 Quà Bách Chiến 1
66 – 80 Quà Bách Chiến 2
81 – 99 Quà Bách Chiến 3
Từ level 100 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ MU Huyền Thoại

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quà
1 – 70 Quà Bách Chiến 1
71 - 99 Quà Bách Chiến 2
100 - 130 Quà Bách Chiến 3
Từ level 131 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ BF- Bubble Fighter

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
21 - 50 Quà Bách Chiến 2
51 - 100 Quà Bách Chiến 3
Từ level 101 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Tây Du Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại Tây DuTên hộp quà
1 – 40 Quà Bách Chiến 1
40 - 50 Quà Bách Chiến 2
51 - 65 Quà Bách Chiến 3
Từ level 65 trở lên Quà Bách Chiến 4